Stadgar

för Säffle Åmål Dykarklubb (beslutad 2001)

§ 1. Säffle & Åmål Dykarklubb är en ideell förening, helt obunden av politiska och kommersiella intressen. Föreningen ska vara att främja, medlemmarnas intresse för sportdykning och övrig vattensport. Samt vidareutbildning inom sportdykning och fridykning.

§ 2. Klubben ska vara ansluten till Svenska Sportdykarförbundet ( SSDFs ) utbildningssystem, som ansluter till Confédération Mondiale des Ativités Subaquatiques ( CMAS ).

§ 3. Samtliga medlemmar skall vara försäkrade i den kollektivförsäkring som SSDF
har tecknat med Folksam eller annat bolag som SSDF rekommenderar.

§ 4. Styrelsen ska bestå av minimum, ordförande, kassör samt tre ledamöter och
1:a resp. 2:a suppleant. Dessa väljs av årsmötet. Vidare utser årsmötet två revisorer och valberedning. Bland ledamöterna utses sekreterare, materialförvaltare och VSDF:representant av styrelsen samt en Klubbungdomsledare.

§ 5. Styrelsen väljs för ett eller två år i taget av årsmötet.

§ 6. Inom klubben bör också finnas en säkerhetsansvarig, utbildningsansvarig, fridykarinstruktör samt en dyk instruktör.

§ 7. Om ordförande eller kassör avgår under pågående verksamhetsår, utlyses
omedelbart fyllnadsval. Om någon övrig ledamot avgår ingår automatiskt 1:a
suppleant som ordinarie ledamot.

§ 8. Styrelsen kallar till årsmöte, och klubbmöte, där varje medlem äger en röst. Rösträtten är personlig och får ej överlåtas genom ombud.

§ 9. Klubben ska utlysa minst 2 klubbmöten varje år.

§ 10. Medlem skall då denne representerar klubben uppträda på ett sådant sätt att klubbens anseende inte skadas.

§ 11. Medlem som uppträder på ett för klubben olämpligt sätt kan omedelbart av styrelsen uteslutas ur klubben.

§ 12. Vid dykning i grupp eller enskilt får medlem ej vara påverkad av rusdrycker eller annat som påverkar omdömet.

§ 13. Varje medlem ålägges att följa de säkerhetsföreskrifter som SSDF, och Confédération Mondiale des Ativités Subaquatiques ( CMAS ) dykpraxis har satt.

§ 14. Klubben skall om möjligt bedriva ungdomsverksamhet. Klubbungdomsledare ska utses och utbildning ska bedrivas enligt SSDF normer och krav.

§ 15. Medlemsavgiften beslutas på årsmötet, om inget förslag läggs av styrelsen gäller föregående års avgifter.

§ 16. Utöver dessa stadgar gäller RFs, SSDFs och VSDFs stadgar och övriga i vederbörlig ordning utfärdade föreskrifter. Ordföranden och sekreteraren skall tillse att ovannämnda stadgar och föreskrifter finns tillgängliga för medlemmarna.
Endast årsmötet får ändra dessa stadgar. I sådant fall krävs att minst 2/3 av antalet angivna röster biträder beslutet.

§ 17. För upplösning av föreningen krävs beslut av årsmötet med minst 2/3 av antalet avgivna röster. Beslutet måste också bekräftas på samma sätt av ett extra möte.

I beslut om upplösning av föreningen skall anges att föreningens tillgångar skall användas till bestämt idrottsfrämjande ändamål. Beslut jämte bestyrkta avskrifter av styrelsens, årsmötets och extra mötes protokoll i ärendet samt revisionsberättelse jämte balans- och resultaträkning skall omedelbart delges SSDF och VSDF.